Aprovació de l’Acord de Col·laboració entre el Patronat Municipal de Turisme i Platges de l’Excm. Ajuntament d’Alacant i RENFE Viatgers Societat Mercantil Estatal, S. A per a la promoció conjunta dels serveis de  transport en ferrocarril de Renfe Viatgers i la promoció d’Alacant com a destinació turística i de negocis.

 

  • Tipus de conveni: Amb persones o ens de dret privat
  • Àmbit: Turisme
  • Àrea, servei o regidoria: Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

 

Entitats amb què se subscriu: RENFE Viatgers Societat Mercantil Estatal, S. a

Data de subscripció: 17 de gener de 2022

Parts que subscriuen: 
La Presidenta Delegada del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant, Sra. M.ª del Carmen Sánchez Zamora.
El Secretari de RENFE Viatgers Societat Mercantil Estatal, S. A,  Sr. Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.

Termini de vigència: De 17 de gener de 2022

Data d’ extinsió: 31 de desembre del 2022

ALTRES AJUDES I CONVENIS

 

Edicte: Estimació del recurs de reposició presentat per l’Associació Provincial d’Hotels d’Alacant, contra el decret de data 25 d’abril de 2023 d’aprovació de la convocatòria i bases de les “Subvencions destinades a associacions i entitats sense ànim de lucre dels sectors d’allotjament turístic i gastronomia per a l’enfortiment d’Alacant com a destinació turística 2023”

EDICTEDe conformitat amb l'art. 18 i 24 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, procedeix donar publicitat a la resolució adoptada per la Presidenta Delegada del Patronat Municipal de Turisme i Platges d'Alacant el dia 10 de juliol de 2023, el...

read more

CONVENI DE COL·LABORACIÓ, ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I EL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME I PLATGES D’ALACANT, O.A., PER A la REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ I MÀRQUETING TURÍSTIC EN EL MUNICIPI D’ALACANT, DURANT L’ANY 2023.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ, ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I EL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME I PLATGES D'ALACANT, O.A., PER A la REALITZACIÓ D'ACCIONS DE PROMOCIÓ I MÀRQUETING TURÍSTIC EN EL MUNICIPI D'ALACANT, DURANT L'ANY 2023. [tnc-pdf-viewer-iframe...

read more