Consulta d’expedients de contractació

 • Codi d’expedient: 00066-17-PMT-0009
 • Objecte: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN EN LAS OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO
 • Tipus de contracte: Servicis.
 • Procediment d’adjudicació: Negociat amb publicitat.
 • Valor estimat: 90.000,00 euros, IVA no inclòs.
 • Tipus de licitació: 90.000,00 euros, IVA no inclòs (per a major informació, vegeu anunci)
 • Dependència de tramitació: Patronat Municipal de Turisme i Platges.
 • Òrgan de contractació: Presidenta Delegada.
 • Lloc de presentació de proposicions o sol·licituds de participació: Patronat Municipal de Turisme i Platges
  Adreça:C/ Cervantes, núm. 3 – Entresòl  CP: 03002 – ALACANT
  Vegeu mapa
 • Data límit de presentació: 01/12/2017 a las 14:00 hores.

Documents associats

Document Data Publicació Verificació Signatura Observacions
Altres 21/11/2017 09:49 h. Medios para acreditar la solvencia
Altres 21/11/2017 09:48 h. Criterios de adjudicación
Altres 21/11/2017 09:47 h. Modelo de proposición supletorio
Plec de clàusules administratives particulars 21/11/2017 09:46 h. Pliego de cláusulas administrativas particulares y Anexos
Prescripcions tècniques particulars 21/11/2017 09:45 h. Pliego de prescripciones técnicas particulares
Anunci de licitació 21/11/2017 09:44 h. Anuncio de Licitación