Justificació de la convocatòria dels BONS GASTRONÒMICS Alicante City & Beach 2021

L’accés al tràmit per a la justificació de la convocatòria dels BONS Gastronòmics Alicante City & Beach 2021 s’obrirà el 16 de desembre de 2021.

Justificació de la convocatòria dels BONS

L’accés al tràmit per a la justificació de la convocatòria dels BONS Gastronòmics Alicante City & Beach 2021 s’obrirà el 16 de desembre de 2021.

Accedir al tramit ACÍ o a través del següent enllaçhttps://bpm.alicante.es/OAC/TramitadorExt.jsp?idioma=ca&texpcod=TU05&useClave=true

L’ús dels bons gastronòmics finalitza a les dotze de la nit del dia 16 de desembre de 2021.

Veure BASE 10. a la Pàgina 8

Establiments col·laboradors: justificació i pagament

La justificació dels bons canviats es realitzarà a través de la seu electrònica municipal pels establiments col·laboradors i contindrà la següent documentació:

  • Llistat de bons canviats en l’establiment que contindrà la relació dels bons canviats, de les persones que han resultat beneficiaris del descompte de l’import dels bons, número de document de venda de cada operació així com la data i import de la venda. Per a facilitar aquest procés, l’òrgan instructor enviarà a cada establiment un llistat dels bons canviats perquè completen la informació.
  • Còpia dels documents de venda associats als bons canviats que s’entregaran, escanejats en arxiu PDF o similar, en el moment de registrar electrònicament la justificació o bé mitjançant compareixença en el Patronat Municipal de Turisme, carrer Cervantes 3- 1r Pis o lloc que s’habilite a aquest efecte.
    • El termini per a presentar aquesta justificació serà fins al 20 de desembre de 2021.
    • La liquidació i pagament de les subvencions (import dels bons) s’efectuarà pel Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant a l’establiment col·laborador una vegada comprovada la documentació justificativa i el compliment de les obligacions previstes en la present convocatòria.
    • Es produirà la pèrdua del dret al pagament total o parcial de la subvenció en el supòsit de falta de justificació adequada o de concurrència d’alguna de les causes de reintegrament previstes en la Llei 38/2003, 17 novembre, General de Subvencions o en l’Ordenança General de Subvencions.
  • Per a més informació, veure les bases ACÍ

Font Resize
Contrast