La prestació del servei de manteniment i explotació de l’àrea de pernocta en trànsit per autocaravanes d’Alacant

La prestació del servei de manteniment i explotació de l’àrea de pernocta en trànsit per autocaravanes d’Alacant

A fi de celebrar consultes per a la possible contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la prestació del “Servei de manteniment i explotació de l’àrea de pernocta en trànsit per autocaravanes d’Alacant”

Consulta d’expedients de contractació

Codi d’expedient: 00.027-17-PMT-0007
Objecte: La prestació del servei de manteniment i explotació de l’àrea de pernocta en trànsit per autocaravanes d’Alacant
Tipus de contracte: Especials.
Procediment d’adjudicació: Negociat sense publicitat.
Valor estimat: 48.000,00 euros.
Tipus de licitació: 24.000,00 € euros (per a més informació veure anunci)
Dependència de tramitació: Patronat Municipal de Turisme i Platges.
Òrgan de contractació: Presidenta del Patronat de Turisme i Platges d’Alacant.
Lloc de presentació de proposicions o sol·licituds de participació:
Patronat Municipal de Turisme i Platges
Direcció: C / Cervantes, nº 3 – Entresòl C.P: 03002 – ALACANT

Data límit de presentació: 2017.06.21 a les 13:00 hores.

Documentos Asociados

Documento Fecha Publicación Verificación Firma Observaciones
Otros 15/06/2017 11:47 h. Modificación horario para presentación ofertas

AVISO
Otros 14/06/2017 12:12 h. Medios para acreditar la solvencia
Otros 14/06/2017 12:12 h. Criterios de adjudicación
Pliego de cláusulas administrativas particulares 14/06/2017 12:11 h. Pliego de cláusulas administrativas particulares y Anexos
Prescripciones técnicas particulares 14/06/2017 12:08 h. Pliego prescripciones técnicas particulares
Anuncio de licitación 14/06/2017 12:08 h. Anuncio de Licitación