Consulta d’expedients de contratactació

  • Codi d’ expedient: 00049-18-PMT-0003
  • Objecte: Servici d’atenció a discapacitats físics i intel·lectuals en cada una de les tres àrees ludicopedagògiques que el Patronat Municipal de Turisme té localitzades en la Platja del Postiguet, Platja de Sant Joan i Platja d’Urbanova, durant la temporada d’estiu de 2018 i 2019, així com el subministrament, instal·lació i manteniment de neteges, dutxes i vestuaris en cada una d’estes àrees lúdic pedagògiques
  • Tipus de contractació: Servicis.
  • Procediment d’adjudicació: Obert.
  • Valor estimat: 220.095,30 euros, IVA no inclos.
  • Tipus de licitació: Lote 1: 207.547,23 EUR i Lot 2: 38.013,36 EUR euros (per a major informació veure anunci)
  • Dependència de tramitació: Patronato Municipal de Turisme i Platges.
  • Òrgan de contratación: Presidenta del Patronat Municipal de Turisme i Platges.
  • Lloc de presentació de proposicions o sol·licituds de participació: Patronato Municipal de Turisme i Platges Direcció: C/ Cervantes, núm. 3 – Entresuelo  C.P: 03002 – ALACANT
  • Data límit de presentació: 05/07/2018 a les 13:00 hores.

Documents Associats

Document Data de publicació Verificació Firma Observacions
Anuncio de licitación 27/06/2018 16:05 h.
Otros 27/06/2018 16:04 h. Modelo de Proposición Supletorio
Pliego de cláusulas administrativas particulares 27/06/2018 16:03 h. Pliego de cláusulas administrativas particualres
Prescripciones técnicas particulares 27/06/2018 16:02 h. Pliego de prescripciones técnicas particulares