De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/685289

Primer. Beneficiàries/us:

Les entitats esportives que complisquen amb els requisits establits en la base 4a.

 

Segon. Finalitat:

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2022/2023, de subvencions a entitats esportives, sense ànim de lucre i amb domicili social en el municipi d’Alacant, que participen amb un o diversos equips sènior en competicions esportives oficials d’àmplia difusió i que contribuïsquen a la promoció de la marca “Alacant *City *and *Beach”.

La finalitat és incrementar la demanda turística promovent la presència activa d’Alacant en les competicions esportives oficials amb major repercussió en els mitjans de comunicació, ajudant a sufragar part de les despeses que els ocasionen les mateixes.

 

Tercer. Bases reguladores:

Les bases reguladores i per a la concessió de subvencions a Entitats esportives per promoció de la marca “Alacant *City *and *Beach”, anualitat 2023 i els documents annexos podran consultar-se i obtindre’s en la pàgina web de l’Ajuntament d’Alacant www.alicante.es i en la del Patronat de Turisme i Platges d’Alacant www.alicanteturismo.com

Els requisits i obligacions dels beneficiaris es recullen en les clàusules 4a i 5a de les bases.

Els documentació complementària a la sol·licitud es recull en la clàusula 6a de les referides bases.

 

Quart. Quantia:

El pressupost adscrit a la present convocatòria ascendeix a dos-cents mil euros (200.000€), amb càrrec a la partida 42.432.480 “Subvencions a institucions sense ànim de lucre” del vigent Pressupost del Patronat Municipal de Turisme per a l’exercici 2023.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds:

El procediment s’iniciarà prèvia sol·licitud dels interessats presentada dins del termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP d’Alacant.

L’accés a la presentació de sol·licituds, es realitzarà en Seu Electrònica, a través dels següents enllaços.

Valencià: https://bpm.alicante.es/OAC/TramitadorExt.jsp?idioma=ca&texpcod=TU08&useClave=true

Castellà: https://bpm.alicante.es/OAC/TramitadorExt.jsp?idioma=es&texpcod=TU08&useClave=true

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent a l’ací descrit, no serà admesa.

La publicació es realitzarà igualment en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Alacant i en www.alicanteturismo.com

 

Sisena. Justificació:

D’acord amb el que s’estableix en la clàusula 12a de les bases, la liquidació i el pagament de les ajudes s’efectuarà una vegada comprovat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud segons les bases. L’import de l’ajuda es lliurarà d’una sola vegada, després de la resolució definitiva, notificació i publicació de la concessió.

La liquidació de les ajudes s’efectuarà una vegada justificat la despesa i el pagament de les factures íntegrament.

Aquesta ajuda es concedeix en atenció a la concurrència dels requisits requerits en les bases, els extrems de les quals hauran sigut acreditats pels mitjans documentals exigits en les presents bases de la convocatòria, sense perjudici dels controls que pogueren establir-se per a verificar la seua existència i veracitat.

Edicte.- Proposta de resolució de concessió definitiva i reconeixement de pagament de les ajudes destinades a entitats esportives per promoció de la marca Alicante City & Beach, anualitat 2023

Edicte.- Proposta de resolució de concessió definitiva i reconeixement de pagament de les ajudes destinades a entitats esportives per promoció de la marca Alicante City & Beach, anualitat 2023