Avís legal

CONTINGUTS

Els textos, imatges, sons, animacions, vídeos i resta de continguts inclosos en aquest website són propietat del Patronat Municipal de Turisme i Platges Alacant.

Les imatges de la web no podran ser copiades ni utilitzades per tercers, amb o sense fins comercials, sense el consentiment exprés i per escrit del Patronat Municipal de Turisme i Platges Alacant.

Queda prohibida la transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, excepte si s’obté el previ i exprés consentiment per escrit del Patronat Municipal de Turisme i Platges Alacant, i excepte quan s’indique el contrari.

Els logotips del Patronat Municipal de Turisme i Platges Alacant, així com els noms dels seus productes, són marques registrades. Aquest website pot contenir enllaços a pàgines externes sobre el contingut de les quals el Patronat Municipal de Turisme i Platges Alacant no es responsabilitza.

El Patronat Municipal de Turisme i Platges Alacant pot modificar sense previ avís les especificacions i fotografies dels productes, així com qualsevol altra informació aquí recollida, i no està subjecta a cap garantia de cap tipus.

Patronat Municipal de Turisme i Platges Alacant no és responsable de qualsevol dany directe o indirecte que puga ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació, o l’ús que se’n puga fer.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE

Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant. Carrer Cervantes, 3, 1a planta, 03002 Alacant.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant.

FINALITAT

Poder donar compliment o resposta adequada a la seva sol·licitud.

LEGITIMITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Exercici de les potestats atribuïdes a l’Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

TERMINI DURANT EL QUAL ES CONSERVEN LES DADES

Mentre es mantinga la finalitat per a la qual han estat recollides. Les dades es conservaran durant períodes més llargs amb fins exclusius d’arxiu en interès públic.

DRETS

Dret d’accés. Per conèixer quines dades seves personals estan sent tractats, amb quina finalitat, l’origen dels mateixos i si es comuniquen o han sigut comunicades a tercers. Dret de rectificació. Per obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concernixen.

Dret de supressió ( “el dret a l’oblit”). Per obtenir la supressió de les dades personals que no siguen necessaris, sobre els quals s’haja retirat el consentiment, s’hagen obtingut il·lícitament i altres casos que assenyala el RGPD.

Dret a la limitació del tractament, mentre es resolen les impugnacions presentades, se sol·licite expressament, i quan el Patronat Municipal de Turisme i Platges no necessite les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessite per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades. L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixen, que haja facilitat al Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Podrà exercir aquests drets, sol·licitant-ho al Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant mitjançant un escrit dirigit al mateix on s’especifiquen les dades que considera que han de ser rectificades, suprimides o transportades.

També mitjançant un escrit podrà sol·licitar la limitació o el cessament del tractament de les seves dades, exposant, en cas de ser necessaris, els fonaments jurídics de la seva sol·licitud. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades “www.agpd.es” li oferirà informació addicional sobre els seus drets:

C / Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

Telèfon: 901.100.099

Fax: 91.445.56.99

E-mail: ciudadano@agpd.es

En el cas que s’haja atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Si el Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant no li donés satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/index- ides-idphp.php

%d bloggers like this: