Palau El Portalet

Lab15

EL PORTALET

El Palau El Portalet va ser construït a mitjan segle XVIII. Rep el seu nom a l’estar situat en el cantó entre el carrer de Llauradors i la coneguda com Portalet de Caputxines, hui carrer de Sant Tomàs, i el nom de la qual es deu a l’existència d’una porta, situada al final del carrer, que permetia travessar la muralla, que transcorria per la Rambla, per a arribar al Convent de les Caputxines.

Hui en dia el palau és el resultat de multitud de reformes que els seus residents van dur a terme al llarg de tres segles i se’ns mostra davant de nosaltres com a testimoni viu de la història de la ciutat d’Alacant. En el segle XIX part de l’edifici va ser administrat per la família Maisonnave-O’Connor.

A finales del siglo XIX fue sede de la Sociedad Filarmónica, del Partido Republicano Federal y aquí se hallaba la redacción de su periódico La Federación. A comienzos del siglo XX el edificio dio cabida al Montepío Mercantil Provincial de Alicante a cuya presencia se debe la exquisita decoración de los interiores de la Sala Noble donde esta asociación organizó multitud de fiestas, de carácter benéfico, y conferencias. Bajo la dirección de esta organización, durante la primera mitad del siglo XX se efectuaron las reformas más importantes en esta casa con la transformación de los espacios interiores y el añadido del último piso.

A finals del segle XIX va ser seu de la Societat Filharmònica, del Partit Republicà Federal i ací es trobava la redacció del seu periòdic “La Federació”. Al començament del segle XX l’edifici va donar cabuda al Mont de pietat Mercantil Provincial d’Alacant, a la presència de la qual es deu l’exquisida decoració dels interiors de la Sala Noble on esta associació va organitzar multitud de festes, de caràcter benèfic, i conferències.

Sota la direcció d’esta organització, durant la primera mitat del segle XX es van efectuar les reformes més importants en esta casa amb la transformació dels espais interiors i l’afegit de l’últim pis. Amb independència del propi interés de la visita de l’edifici, la sala noble i la sala de la planta tercera, així com la coberta, poden albergar activitats cícliques i activitats extraordinàries de rellevància, en l’àmbit de la cultura, la divulgació i les relacions socials.

Horaris

  • Dilluns: Tancat
  • Dimarts: 18:00 a 20:00h
  • De dimecres a dissabte: de 10:30 a 14:00h i 18:00 a 21:00h
  • Diumenges i festius: de 10:30 a 14:00h
  • Entrada gratuïta

Adreça

Carrer Llauradors 15.  Alacant  03002 

Telèfon: (+34) 965 555 480

CALLE LABRADORES 15, ALICANTE

Palacio El Portalet

Dirección: Calle Labradores, nº15 03002 Alicante

Teléfono: 965555480

%d bloggers like this: